ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

             ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เป็น 1 ใน 12 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางชุดแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งขึ้น ได้เริ่มดำเนินการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์วิจัย ชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีพันธกิจหลักประกอบด้วยการพัฒนาทรัพยากร บุคคลทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีทักษะและความสามารถในการทำงานปรับ ปรุงพันธุ์พืชโดยเน้นหนักด้านการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐาน (conventional plant breeding) การพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ และสร้างเทคโนโลยีใหม่ สำหรับปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์

1. วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ผลิตนักปรับปรุงพันธุ์และพันธุ์พืช เพื่อความยั่งยืนของระบบเกษตรของไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน ระดับนานาชาติ”
พันธกิจหลัก 3 ประการคือ

 

 1. สร้างนักปรับปรุงพันธุ์
 2. พัฒนาเทคโนโลยี
 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ขอบเขต
การดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน (พฤษภาคม 2552) เน้นการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรรายย่อยในภาคอีสานที่มีศักยภาพในการผลิตสู่ระบบอุตสาหกรรมและ ส่งออก ทั้งในรูปของพันธุ์พืชหรือผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวโพดรับประทานฝักสด แตงกวา พริก มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง งา ข้าวฟ่างหวาน อ้อย และแก่นตะวัน เป็นต้น สำหรับพืชรองชนิดอื่นๆ ได้แก่ หม่อนรับประทานผลสด กก ฟ้าทะลายโจร ข้าวพื้นเมืองและข้าวเหนียวดำ การดำเนินงานได้มุ่งเน้นการสร้างนักปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชสู่นักวิชาการรุ่น ใหม่ๆโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะกิจตามกลุ่มพืชที่เข้ารับการฝึกอบรมไป พร้อมๆ กับการสร้างพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในการปรับปรุงพันธุ์ พืช

3. พันธกิจ วัตถุประสงค์และผลงาน

3.1 พันธกิจที่ 1 “พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก”
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถในการทำงานปรับปรุงพันธุ์พืช โดยเน้นหนักด้านการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐาน (Conventional Plant Breeding)
 2. เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิต ให้สอดประสานกับกับการดำเนินงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 3. นับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ ได้มีจำนวนอาจารย์ร่วมวิจัยและนักศึกษาช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เพิ่ม ขึ้นดังนี้ 2546 : 22 , 2547 : 28, 2548 : 86, 2549 : 48 คน, 2550 : 62 คน, 2551 : 45 คน
3.2 พันธกิจที่ 2“สร้างพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ ที่เหมาะสมสำหรับสภาพ การผลิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรรายย่อยใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างพันธุ์ผักได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวาน แตงกวา พริก มะเขือเทศ และถั่วฝักยาว
 2. เพื่อสร้างพันธุ์พืชไร่ ได้แก่ งา ข้าวฟ่างหวาน อ้อย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และถั่วพุ่ม
 3. พืชพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ หม่อนรับประทานผลสด แก่นตะวัน และข้าวเหนียวดำ กก
ผลงานด้านการสร้างพันธุ์พืช
การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ได้ยื่นจดทะเบียนพันธุ์ข้าวโพดในปี 2548 จำนวน 3 พันธุ์ ปี 2549 จำนวน 4 พันธุ์ จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ข้าวโพด พริกและมะเขือเทศ ปี 2550 จำนวน 7 พันธุ์ และ ปี 2551 จำนวน 8 พันธุ์ และมีพืชพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนแต่ได้เผยแพร่ไปให้เกษตรกรแล้ว เช่น พริก มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว แก่นตะวัน ข้าวฟ่างหวาน อ้อย งา และถั่วลิสง เป็นต้น

3.3 พันธกิจที่ 3“เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืช ในรูปแบบของการฝึกอบรม การนำเสนอในการประชุมสัมมนา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จัดประชุมวิชาการ จัดนิทรรศการ และเผยแพร่เมล็ดพันธุ์พืชไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์”
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ของภาคเอกชนและเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
 2.  
 1. เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานด้านบริการวิชาการที่สำคัญ
 1. ปี 2551 จำนวน 60-144,258-90 (ครั้ง-คน-วัน)
 2. ร่วมจัดสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552
 3. ร่วมจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "พืชพังงานทดแทนกับอนาคตเศรษฐกิจไทย" และรายงานผลวิจัยเรื่อง "ข้าวฟ่างหวานพืชพลังงานทางเลือกใหม่"
 4. ร่วมจัดการประชุมวิชาการ งา ทานตะวัน ละหุ่ง และคำฝอยแห่งชาติ ครั้งที่ 4
 5. ร่วมจัดประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่งชาติครั้งที่ 6
 6.  
 1. ร่วมจัดประชุมนานาชาติเรื่องการเขตกรรมอ้อย 2006
การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อระดับชาติที่สำคัญ
 1. ปี 2552 รายการ "๑ ในพระราชดำริ" ตอน นักปรับปรุงพันธุ์พืช ทางสถานีโทรศัพท์ช่อง 9 อสมท. วันที่ 14 มีนาคม 2552
 2. ปี 2551 เปิดโลกงานวิจัยกับ วช. ออกอากาศทางช่อง 5 วันที่ 10 มกราคม 2551
 3. ปี 2550 แนะนำศูนย์วิจัยฯและผลงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ในรายการหนึ่งในพระราชดำริ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. วันที่ 27 มกราคม 2250
 4. ปี 2550 รายการฉลาดล้ำโลก ทางสถานีโทรศัพท์ช่อง 9 อสมท. วันที่ 6 กันยายน 2550
 5. ปี 2549 แก่นตะวัน สถานีโทรทัศน์ช่อง 9, 11 และ UBC 7
 6.  
 1. ปี 2548 ข้าวฟ่างหวาน สถานีโทรทัศน์ช่อง 5, 7, 9, 11
ผลงานที่ได้รับรางวัล
 1. ปี 2551 ประกาศเกียรติคุณขอบคุณ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551” (Thailand Research Expo 2008)
 2. ปี 2551 รศ.ดร. สนั่น จอกลอย ได้รับรางวัลนักบริการวิชาการดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2551
 3. ปี 2550 ประกาศเกียรติคุณ จาก กรมส่งเสริมการเกษตร ในการร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ผักและผลไม้ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 4. ปี 2550 ประกาศเกียรติคุณ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550” (Thailand Research Expo 2007)
 5. ปี 2550 รศ.ดร. สนั่น จอกลอย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550
 6. ปี 2550 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล รศ.ดร. สนั่น จอกลอย และรศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ได้รับรางวัล “คนดีคู่สังคม” จาก สถานีโทรทัศน์ UBC ช่อง 7
 7. ปี 2550 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบโล่เป็นเกียรติยศ แก่ รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล และ ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน ในฐานะนักปรับปรุงพันธุ์พืชผู้พัฒนา “งาพันธุ์ มข. 1 มข. 2 มข. 3 และงาลูกผสมพันธุ์ มข. 40 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550
 8. ปี 2549 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล รศ.ดร. สนั่น จอกลอย และ รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ได้รับโล่รางวัล คนดีคู่สังคม จาก สถานีโทรทัศน์ UBC ช่อง 7
 9. ปี 2549 ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยผลิตผลงานตามเป้าหมาย และเป็นศูนย์วิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
 10. ปี 2548 ได้รับรางวัลให้เป็นศูนย์วิจัยที่มีผลงานดีเยี่ยมด้านการวิจัย และ เป็นศูนย์วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกมากกว่างบประมาณภายใน 7
 11. ปี 2547 รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ ได้รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์ดีเด่น จากสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
 12. ปี 2547 รศ.ดร. สนั่น จอกลอย ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2547

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696