ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ข่าวสารประชาสัมพันธ์


หนังสือแนะนำ
วันที่ 24/06/2015   19:51:20

 หนังสือแนะนำ   พริก: นวัตกรรม จากทฤษฎีการปรับปรุงพันธุ์พืชสู่การนำไปใช้ประโยชน์

การฝึกอบรม “ระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา”article
วันที่ 07/01/2014   10:49:33


  “ระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา”

ณ แปลงทดลองหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วันจันทร์ที่ 27 และวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

 ดาวโหลด แบบลงชื่่อการฝึกอบรม 

การจัดสัมมนาวิชาการ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24article
วันที่ 17/12/2012   11:29:06

เรื่อง ศตวรรษใหม่แห่งการปรับปรุงพันธุ์พืช” 

ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555

ณ โรงแรม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 ดาวน์โหลดเอกสารภาคบรรยาย คลิ๊กที่ more

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
วันที่ 22/08/2011   11:56:40
เรียนเชิญสมาชิกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช
แห่งประเทศไทยและสมาชิกวารสาร SABRAO 
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
เอกสารประกอบการบรรยาย"อนาคตข้าวโพดฝักสดไทย..."
วันที่ 25/04/2011   10:11:14

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง "อนาคตข้าวโพดฝักสดไทย..สู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตอย่างยั่งยืน"

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35
วันที่ 19/04/2011   10:25:57

เนื่องด้วยกรมวิชาการเกษตรจัดประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35 วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประชากร (Generation mean analysis, GMA) เพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์ ในการปรับปรุงพันธุ์พืช”
วันที่ 28/03/2011   14:32:22

หน่วยพันธุ์พืช มูลนิธิโครงการหลวง จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประชากร (Generation mean analysis, GMA) เพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์ ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ช่วงวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2554 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ มูลนิธิโครงการหลวง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

กำหนดการสัมมนาวิชาการ "อนาคตข้าวโพดฝักสดไทย.."
วันที่ 10/02/2011   13:39:09

เนื่องด้วยสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้จัดสัมมนาวิชาการ "อนาคตข้าวโพดฝักสดไทย..สู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอร์แคว์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาวิชาการฯ
วันที่ 28/12/2010   11:05:30

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษสัมมนาวิชาการสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เดน

กำหนดการสัมมนาวิชาการสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชครั้งที่ 22
วันที่ 03/12/2010   10:49:38

เนื่องด้วยทางสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย จัดให้มีการสัมมนาวิชาการสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 22 ขึ้นในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696