ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


รศ. ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผอ. ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว ประเทศจีน article

 ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร และนายนครินทร์ จี้อาทิตย์ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว มลฑลกานซู ประเทศจีน 


Gansu Academy of Agricultural Sciences ได้จัดงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 25 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช ตลอดจนการให้ความรู้ และคำแนะนำจากนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการปรับปรุงพันธุ์พริก ซึ่งในงานประชุมครั้งนี้ บุคลากรทั้งสามท่าน ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร บรรยายเรื่อง “Improvement of Hot Pepper at KKU, Thailand” รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร บรรยายเรื่อง “Aflatoxin in Hot Pepper” และนายนครินทร์ จี้อาทิตย์ บรรยายเรื่อง “Fruit yield and Capsaicinoids Production of Capsicum chinense Genotypes Grown in Greenhouse and Shadehouse Condition” นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแปลงพริก มะเขือเทศและการผลิตพริก มะเขือเทศในโรงเรือนรวมทั้งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอีกด้วย ... [19/08/2016]

 

  • ia .ia2 .ia3 .ia3 
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3 
    ia2
  • Reported/Photo by: สาขาพืชสวน / สาขาพืชสวน
  • http://ag2.kku.ac.th/th/News/news.cfm?ID=1381&keepLike=4ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559" (Regional Research Expo) article
นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์-คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. article
รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น article
รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น article
มข.รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประจำปี 2558” article
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการฯ article
เกษตรฯ มข.จัดสัมมนา การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21"อยู่เย็นเป็นสุขด้วยพันธุ์พืชไทย”
สทท. - ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สทท. รายการรอบภูมิภาค articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696