ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


นักวิจัย

 รายชื่อนักวิจัยศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

(2559)

 

ชื่อ

ประวัติและผลงาน

ศาสตราจารย์ ดร. สนั่น จอกอย

ประวัติการศึกษา วทบ. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

                       M.S.(Plant Breeding) North Carolina State University, USA

                      Ph.D. (plant breeding) North Carolina State University, USA

ความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงพันธุ์พืช, สถิติเพื่อการวิจัย 

ผลงานวิจัย ถั่วลิสง แก่นตะวัน

รองศาสตราจารย์ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

ประวัติการศึกษา วทบ. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                      วทม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                      D.Agr. (plant breeding) Kyoto University, Japan

ความเชี่ยวชาญ การผลิตผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก  การปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ

ผลงานวิจัย พริก มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน

ประวัติการศึกษา วทบ. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                      วทม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                      ปรด. (พืชไร่นา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ Agronomy 

ผลงานวิจัย ข้าวพื้นเมือง งา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศ บรรเทิง

ประวัติการศึกษา วทบ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                      ปรด. (พืชไร่-ปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงพันธุ์พืช, Agronomy

ผลงานวิจัย ข้าวเหนียวดำ มันสำปะหลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลัง สุริหาร

ประวัติการศึกษา วทบ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                      ปรด. (พืชไร่-ปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงพันธุ์พืช, Agronomy

ผลงานวิจัย ข้าวโพด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ส่งศรี

ประวัติการศึกษา วทบ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                      ปรด. (พืชไร่-ปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงพันธุ์พืช, Agronomy

ผลงานวิจัย อ้อย ฟักข้าว ข้าวฟ่างหวาน ถั่วลิสง แก่นตะวัน

ดร. ชานนท์ ลาภจิตร

ประวัติการศึกษา วทบ. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                      วทม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                      Ph.D. (Biotechnology) National Chung Hsing University, Taiwan

ความเชี่ยวชาญ การผลิตผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก  การปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลงานวิจัย มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว

ดร. ดนุพล เกษไธสง

ประวัติการศึกษา วทบ. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                      ปรด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก  การปรับปรุงพันธุ์

ผลงานวิจัย ผักพื้นบ้าน พืชทางเลือก

ดร. สมพงษ์ จันทร์แก้ว

ประวัติการศึกษา วทบ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                      วทม. (พืชไร่นา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                      ปรด. (พืชไร่นา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ Agronomy 

ผลงานวิจัย ข้าวพื้นเมืองCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696