ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


โครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ

 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. สุชีลา เตชวงค์เสถียร

ที่มาและความสำคัญ

มะเขือเทศ เป็นพืชผักที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการผลิตเพื่อบริโภคกันทั่วโลก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถ ผลิตมะเขือเทศได้ทั้งผลผลิตสด อุตสาหกรรมและเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะมีปริมาณการนำเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างสูง ในแต่ละปี ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2511 เป็นต้นมา และได้เผยแพร่มะเขือเทศพันธุ์ดีสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยมะเขือเทศเพื่ออุตสาหกรรม ได้แก่ พันธุ์ มขอ. 1 พันธุ์ มขอ. 2 พันธุ์ TW#3 และพันธุ์ TW#4 สำหรับมะเขือเทศรับประทานสด            ได้แก่พันธุ์ TNBR ส่วนมะเขือเทศสำหรับส้มตำ ได้แก่ พันธุ์มอดินแดงต้นเตี้ย มอดินแดงต้นสูง นอกจากนี้ได้พัฒนาพันธุ์มะเขือเทศเทศที่สามารถปลูกนอกฤดูหรือฤดูร้อนได้ดี ได้แก่ SVRDC-3 และ SVRCD-4  ปัจจุบันมะเขือเทศพันธุ์ TW#3 และ TW#4 ยังสามารถปลูกเป็นการค้าได้อย่างแพร่หลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากผลการดำเนินงานพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศที่เป็นรูปธรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) จึงได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการ Seed Cluster ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิโครงการหลวง  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) ตลอดจนภาคเอกชน และหน่วยงานระดับนานาชาติ คือ The World Vegetable (AVRDC) ให้ดำเนินงานโครงการจัดการเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการวิจัยใน 3 ด้านหลัก คือ 1) การจัดการเชื้อพันธุกรรม 2) การพัฒนาพันธุ์ และ 3) การเผยแพร่พันธุ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้เป็น 3 ด้านดังนี้ 1) รวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมทั้งในและต่างประเทศ จำนวนมากกว่า 1,000 accessions (ภาพที่ 1) 2) พัฒนาพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์ใหม่ ได้หลายพันธุ์โดยได้จดทะเบียนคุ้มครองมะเขือเทศพันธุ์ใหม่ จำนวน 11 พันธุ์ คือ มะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่ คือ มะเขือเทศพันธุ์ มข 40 มณีทับทิม 80 มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก คือ พวงทอง 80 มรกตแดง 80 แบล็คเชอรี่ขามแก่น ไลโคเรด โกลเด้นปริ๊นเซส แบล็คเลดี้สวีท เรดเลดี้ มณีทับทิม และมณีอำพัน (ภาพที่ 2 ตารางที่ 1) 3) ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ใน 4  รูปแบบ คือ 3.1) เผยแพร่พันธุ์มะเขือเทศให้แก่ภาครัฐและเอกชน เชื้อพันธุกรรมจำนวน 185 accessions ประชากร 22 สายพันธุ์ พันธุ์ จำนวน 5 พันธุ์ (ตารางที่ 2) ทั้งนี้พันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กหลากสี ได้นำไปวิจัย พัฒนาต่อยอดในโครงการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง สำหรับสายการบินไทย และร้านอาหาร sizzler (ภาพที่ 3) ทั้งนี้ โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ ยังได้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กหลากสีลูกเกด เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค (ภาพที่  4) 3.2) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ จำนวน 7 เรื่อง การเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ระดับชาติ จำนวน 27 เรื่อง 2) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 13 ครั้ง และระดับชาติ 37 ครั้ง 3.3) เผยแพร่ผลงานด้านอื่น ๆ อาทิ การจัดประชุม อบรม นิทรรศการ และสื่อ สิ่งพิมพ์ จำนวน 36 รายการ 3.4) สร้างนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นเยาว์ โดยผ่านการเรียนการสอนและการวิจัย  17 คน  (ภาพที่ 5) นอกจากนี้ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 2 รางวัล คือ การนำเสนอผลงานดีเด่น ภาคโปสเตอร์ และรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (ตารางที่ 3)

 ตารางที่ 1 รายชื่อพันธุ์มะเขือเทศที่จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

ลำดับที่

เลขที่คำขอ

วันที่ยื่นคำขอ

ชื่อพันธุ์

1

-

-

มข 40

2

395/2551

18  เมษายน   2551

มะเขือเทศมณีสยาม 80

3

396/2551

18  เมษายน   2551

มะเขือเทศมรกตแดง 80

4

397/2551

18  เมษายน   2551

มะเขือเทศพวงทอง 80

5

116/2554

26  กันยายน  2554

แบล็คเชอรี่ขามแก่น

6

117/2554

26  กันยายน  2554

โกลเด้นปริ๊นเซส

7

118/2554

26  กันยายน  2554

ไลโคเรด

8

119/2554

26  กันยายน  2554

แบลคเลดี้

9

120/2554

26  กันยายน  2554

เรดเลดี้

10

121/2554

26  กันยายน  2554

มณีทับทิม

11

122/2554

26  กันยายน  2554

มณีอำพัน

 

ตารางที่ 2 รายชื่อหน่วยงานและจำนวนพันธุ์มะเขือเทศที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการศึกษาและวิจัย

บริษัท/หน่วยงาน

จำนวนพันธุ์

หน่วยงานเอกชน

หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์

5

บริษัทซินเจนตา (ประเทศไทย) จำกัด

4

บริษัทแอ็ดวานซ์ซีดส์ จำกัด

9

บริษัทเรียลซีดส์ จำกัด

9

บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด

9

บริษัทโคลเวอร์ซีดส์ จำกัด

8

บริษัท อดัมเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

3

บริษัท ทีอาร์ แอนด์ เค จำกัด

20

มูลนิธิโครงการหลวง

28

หน่วยงานรัฐ

Oromia Agricultural Instute, Ethiopia

1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

157*

เกษตรกร

4

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์) คณะเทคโนโลยี 1 accession

ภาควิชาชีววิทยา (รศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิสุทธิ์) คณะวิทยาศาสตร์ 155 accessions

สาขากีฏิวิทยา (รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ) คณะเกษตรศาสตร์ 1 accession

 

ตารางที่ 3 ผลงานและรางวันที่ได้รับจากงานวิจัย

เรื่อง

ประเภทรางวัล

งานประชุม

การจัดการเชื้อพันธุกรรม และการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชมเชย (โปสเตอร์)

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

Identifying bacterial wilt tomato varieties for resistant Ralstonia solanacearum biovar 3 by using SSR marker technique

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชมเชย (บรรยาย)

การสัมมนาวิชาการ RGJ Seminar Series: XCV

 

 


        ภาพที่  1 ตัวอย่างเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ

                  

ภาพที่ 2  มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก และผลใหญ่พันธุ์ดีที่ขึ้นทะเบียนคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่

ภาพที่ 3 มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กหลากสี

ภาพที่ 4 มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กลูกเกดหลากสี

 

 

ภาพที่ 5 การเผยแพร่ผลงานสู่ผู้ใช้ประโยชน์ โดยการจัดประชุมวิชาการ จัด field day และแสดงนิทรรศการ Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696