ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เอกสารเผยแพร่

 

1 เอกสารการจัดการพริก

       การจัดการพริก pdf

  2 เอกสารการจัดการมะเขือเทศ

       การจัดการมะเขือเทศสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ pdf

  3 เอกสารแนะนำการปลูกพริกและมะเขือเทศ

    ช่วงเวลาการจัดการปลูกพริกและมะเขือเทศ pdf

  4 เอกสารแนะนำพันธุ์

 หนังสือ ปรับปรุงพันธุ์พริก

หนังสือแนะนำ พริก: นวัตกรรม จากทฤษฎีการปรับปรุงพันธุ์พืชสู่การนำไปใช้ประโยชน์
เนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ความสำคัญ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พริก
บทที่ 1 ความสำคัญและการใช้ประโยชน์
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
ส่วนที่ 2 ระบบมาตรฐานการปรับปรุงพันธุ์พริก
บทที่ 3 การจัดการเชื้อพันธุกรรม
บทที่ 4 ทฤฎีการปรับปรุงพันธุ์
บทที่ 5 การทดสอบพันธุ์และการเผยแพร
ส่วนที่ 3 กรณีศึกษา : การปรับปรุงพันธุ์พริก
บทที่ 6 การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่อวัตถุประสงค์หลัก
บทที่ 7 การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่อวัตถุประสงค์รองหรือเสริม
285 หน้า, ราคา 450 (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


 5 เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ปรับปรุงพันธุ์พืช

Lab Plant Breeding under grad-2015 PDF file

Evaluation screening tomato varieties for bacterial wilt resistance 123752 - version_2015 PDF file

Breeding for Resistance and varietal released PDF file

การประเมินโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศ  PDF file

การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง  PDF file

Self pollinated crops 1 PDF file

Self pollinated crops 2 PDF file

Capsicum descritor PDF file (9_02_2016)

Tomato Descriptors PDF file (9_02_2016)

 6 เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา หลักการผลิตพืช 

     001_intro_ปี 12557_1 pdf file

    001_intro_ปี 12557_2 pdf file

    001_intro_ปี 12557_3 pdf file

วิดีโอ ๑ https://www.youtube.com/watch?v=avCg_rno0e8

             https://www.youtube.com/watch?v=LjH2MNny83U

             https://www.youtube.com/watch?v=WYHYjD7Rmi4

            https://www.youtube.com/watch?v=xcrmhMYGKxM

วิดีโอ ๒ Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696