ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


การฝึกอบรม “ระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” article
วันที่ 07/01/2014   10:49:33

 

 กำหนดการฝึกอบรม

 

“ระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา”

ณ แปลงทดลองหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 27 และวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

 

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00- 10.00 .

ความรู้พื้นฐานของระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา

10.00-12.00 .

ฝึกปฏิบัติงาน

1.   ก่อสร้างระบบประกอบด้วย ถังเลี้ยงปลา กระบะปลูกพืช กระถางปลูกพืช การวางระบบน้ำ การวางระบบไฟฟ้า

2.   ทำความรู้จักปั้มน้ำ ปั้มอากาศ และการดูแลรักษา

3.   การเตรียมปลา การเลี้ยงและการดูแลรักษาปลา

4.   การเตรียมวัสดุปลูก เตรียมสารอินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหารพืช เตรียมต้นกล้า การปลูกและการดูแลรักษา

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.  

ฝึกปฏิบัติงาน

1.   ก่อสร้างระบบประกอบด้วย ถังเลี้ยงปลา กระบะปลูกพืช กระถางปลูกพืช การวางระบบน้ำ การวางระบบไฟฟ้า

2.   ทำความรู้จักปั้มน้ำ ปั้มอากาศ และการดูแลรักษา

3.   การเตรียมปลา การเลี้ยงและการดูแลรักษาปลา

5.   การเตรียมวัสดุปลูก เตรียมสารอินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหารพืช เตรียมต้นกล้า การปลูกและการดูแลรักษา

 

วิทยากรโดย.

 รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์

 นายเชาวลิต สีลาดเลา

      รศ.ดร. เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

      รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร       

 

 

แบบลงชื่อการฝึกอบรม

 

โครงการสาธิตระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา

ณ แปลงทดลองหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ชื่อ – นามสกุล

 

ที่อยู่

 

 

 

โทรศัพท์/โทรสาร/มือถือ

 

E-Mail address

 

 

มีความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรม

(  ) วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557             (  ) วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

 

ค่าใช้จ่าย 200 บาท/ท่าน (ไม่มีใบเสร็จรับเงิน โดยค่ารวมอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการฝึกอบรม)

 

โปรงส่งแบบตอบรับภายในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เพื่อความสะดวกในการเตรียมเอกสารและอาหาร โดยส่งมาที่

นางจารุวรรณ หินไชยศรี

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร 043-202696

E-Mail : jaruwank@gmail.com

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หนังสือแนะนำ วันที่ 24/06/2015   19:51:20
การจัดสัมมนาวิชาการ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 วันที่ 17/12/2012   11:29:06 article
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ วันที่ 22/08/2011   11:56:40
เอกสารประกอบการบรรยาย"อนาคตข้าวโพดฝักสดไทย..." วันที่ 25/04/2011   10:11:14
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35 วันที่ 19/04/2011   10:25:57
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประชากร (Generation mean analysis, GMA) เพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์ ในการปรับปรุงพันธุ์พืช” วันที่ 28/03/2011   14:32:22
กำหนดการสัมมนาวิชาการ "อนาคตข้าวโพดฝักสดไทย.." วันที่ 10/02/2011   13:39:09
เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาวิชาการฯ วันที่ 28/12/2010   11:05:30
กำหนดการสัมมนาวิชาการสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชครั้งที่ 22 วันที่ 03/12/2010   10:49:38
SABRAO Conference 2015 วันที่ 31/08/2016   21:37:57 article
ขอเชิญร่วมประชุมสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 22 วันที่ 02/10/2012   20:24:14 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696