ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


มะเขือเทศพันธุ์ดีที่ได้รับการคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่

การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

ได้จดทะเบียนคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่ จำนวน 6 พันธุ์ ดังนี้

 

ลำดับที่

เลขที่คำขอ

วันที่ยื่นคำขอ

ชื่อพันธุ์

ปีทดสอบ

1

395/2551

18  เมษายน   2551

มะเขือเทศมณีสยาม 80

เพิ่มเติม 2555

2

396/2551

18  เมษายน   2551

มะเขือเทศมรกตแดง 80

เพิ่มเติม 2555

3

397/2551

18  เมษายน   2551

มะเขือเทศพวงทอง 80

เพิ่มเติม 2555

4

116/2554

26  กันยายน  2554

แบล็คเชอรี่ขามแก่น

2555

5

117/2554

26  กันยายน  2554

โกลเด้นปริ๊นเซส

2555

6

118/2554

26  กันยายน  2554

ไลโคเรด

2555

7      มรกตทอง  2556
8     เชอรรี่พลัม  
9     เชอรี่แพร์   
10     ออร์เร้นจ์โทเมท  
11     ซัมเมอร์ซัน  
12     ซัมเมอร์เรด  

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696