ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


พริกพันธุ์ดีที่ได้รับการคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่

การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

ได้จดทะเบียนคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่ จำนวน 10  พันธุ์ ดังนี้ 

ลำดับที่

เลขที่คำขอ

วันที่ยื่นคำขอ

ชื่อพันธุ์

ปีทดสอบ

1

133/2550

26 มกราคม 2550

หนุ่มมอดินแดง

 

2

390/2551

18 เมษายน 2551

หนุ่มเขียวตอง 80

 

3

392/2551

18 เมษายน 2551

ยอดสนเข็ม 80

 

4

393/2551

18 เมษายน 2551

ห้วยสีทนขามแก่น 80

 

5

394/2551

18 เมษายน 2551

จินดานิล 80

 

6

12/2552

22 กรกฎาคม 2552

ยู่ยี่มอดินแดง

 

7

13/2552

22 กรกฎาคม 2552

ห้วยสีทน

 

8

14/2552

22 กรกฎาคม 2552

ยอดสนมอดินแดง

 

9

15/2552

22 กรกฎาคม 2552

ยู่ยี่ 80

 

10

123/2554

26 กันยายน 2554

อัคนีพิโรธ

 

11     เย็นโลมูน  
12     เรดซันอีสาน   
13     เรดมูลอีสาน  

 

ตัวอย่างพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696