ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


โครงการปรับปรุงพันธุ์พริก

 โครงการปรับปรุงพันธุ์พริก

 

                   พริกเป็นพืชหนึ่งที่ถูกจัดลำดับความสำคัญที่ควรมุ่งเน้นทำการวิจัย  และพัฒนาอย่างเร่งด่วนในกลุ่ม   คลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์  ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่มีการผลิต  และการส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งพริกสด  อุตสาหกรรม และเมล็ดพันธุ์ โดยประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพริกประมาณ 474,717 ไร่(กรมวิชาการเกษตร, 2553) มีผลผลิตพริกสด 420,000 ตัน แบ่งเป็นการบริโภคในประเทศ 209,700 ตัน ส่งออก 15,000 ตัน (เกรียงศักดิ์, 2552) โดยพื้นที่การผลิตส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ แม้ว่าจะมีการขยายพื้นที่ปลูกพริกเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศจากปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบพริกแห้งและพริกบดหรือป่น เนื่องจากการเพาะปลูกของเกษตรกรประสบปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาโรคและแมลง ซึ่งโรคที่สำคัญได้แก่ โรคใบหงิกที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรคใบจุดแบคทีเรีย โรคยอดและกิ่งแห้ง 

          เนื่องจากความต้องการพริกของผู้บริโภคมีความหลากหลาย  โดยผู้ประกอบการทางด้านอาหารต้องการพริกทั้งที่มีความเผ็ดค่อนข้างต่ำ (< 50,000 SHU) และ เผ็ดปานกลาง (50,000-100,000 SHU) ในขณะที่อุตสาหกรรมยาต้องการพันธุ์ที่มีความเผ็ดค่อนข้างสูง (> 100,000 SHU) โดยมีการนำสารเผ็ดของพริกที่เรียกว่า capsaicin ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Cayenne ในรูปแคปซูล เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร  และผลิตภัณฑ์ Thaxtra-P Capsaicin ในรูปโลชั่น และครีม ใช้ทาภายนอกบรรเทาอาการปวดเมื่อย  ปวดข้ออักเสบ  และยาฉีดพ่นรักษาโรคไซนัส  ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะสายไฟ  และไฟเบอร์ออปติกส์ต่างๆ ที่ฝังใต้ดิน  และผลิตเป็นสารฉีดพ่นในลักษณะทดแทนแก๊สน้ำตา

เนื่องจากความสำคัญและปัญหาดังที่กล่าวข้างต้นโครงการวิจัยนี้จึงมุ่งวิจัยพัฒนาพันธุ์พริกด้วยวิธีมาตรฐาน (Conventional breeding) ที่อาศัยเทคนิคทางโมเลกุล เข้ามาช่วยในการคัดเลือกในบางชั่วรุ่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการอย่างน้อย 3-5 ปี จึงจะได้พันธุ์ใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้พันธุ์พริกเผ็ดที่ดี ดังนั้นงานวิจัยใน 3 ปีนี้ (2553-2555) จึงต้องการเน้นการพัฒนาพันธุ์พริกเผ็ดในกลุ่มพริกขี้หนูเม็ดใหญ่และขี้หนูเม็ดเล็กเป็นหลัก และพัฒนาพริกชี้ฟ้าให้เสร็จสิ้นภายในปี 2553

งานวิจัยที่ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาพันธุ์พริกที่มีผลผลิตสารเผ็ดสูงโดยสร้างประชากรที่มีการกระจายของตัวพริกเผ็ด 2) พัฒนาพริกเผ็ดพันธุ์แท้ และ 3) สร้างพันธุ์พริกลูกผสม อนึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาสายพันธุ์พริกต่างๆ เหล่านี้นอกจากภาคเอกชนจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นพันธุ์การค้า ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์ทั้งในประเทศและการส่งออก 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696