ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ


1.  Simla, S., K. Lertrat, B. Suriharn. 2011. The Possibility of Sweet and Waxy Corn Gene Combination to Improve Sweetness in Waxy Corn Hybrids. The 11th Asian Maize Conference (11thAMC) 2011, Nanning, China. งานวิทยานิพนธ์ไปนำเสนอและได้รับรางวัล  The Best Poster Award ในงาน The 11th Asian Maize Conference (11thAMC) 2011, Nanning, China

2.  ดนุพล เกษไธสง พลัง สุริหาร และ กมล เลิศรัตน์. 2555. อัตราพันธุกรรมของการคัดเลือกแบบหมู่ประยุกต์ในประชากรข้าวโพดเทียน. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2555 คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายในระดับ ดีเด่น