ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


การประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี

                เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์ ควรมีการศึกษาถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม และจัดกลุ่มเชื้อพันธุกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทราบว่ามีพันธุ์ใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการปรับปรุงพันธุ์ โดยจะช่วยลดจำนวนพันธุ์และย่นระยะเวลาในงานปรับปรุงพันธุ์  

วัตถุประสงค์

1)    เพื่อเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดหวานพิเศษ และ/หรือข้าวโพดหวาน ทั้งที่เป็นการค้าของไทย และของต่างประเทศ

2)    เพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ของเชื้อพันธุกรรมที่ได้รับสำหรับการเก็บรักษา นำไปใช้ทดสอบเพื่อประเมินหาลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่องานปรับปรุงพันธุ์

3)    เพื่อจัดกลุ่มเชื้อพันธุกรรม สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการนำไปใช้ปรับปรุงพันธุ์

 

ารประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดีในข้าวโพดข้าวเหนียว ดาวน์โหลด pdf.

ารประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดีในข้าวโพดเทียน ดาวน์โหลด pdf.

ารประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดีในข้าวโพดหวานและหวานพิเศษ ดาวน์โหลด pdf.

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696