ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


การจัดสัมมนาวิชาการ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 article
วันที่ 17/12/2012   11:29:06

การจัดสัมมนาวิชาการ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 เรื่อง

ศตวรรษใหม่แห่งการปรับปรุงพันธุ์พืช”

ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555

ณ โรงแรม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสารภาคบรรยาย

พืชวงศ์ปาล์มในประเทศไทยที่สำคัญ

การพัฒนาผลิตผลจากพืชเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขภา

The 21_ Century Bgk Dec 8.pdf

Green Business at KU Dec 13 2012.pdf

Final_Kamol_PB_seminar_131255.pdf

Suniyom12-12-12.pdf

สามศตวรรษของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมในประเทศไทย

แนวทางการวิัจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชในมุมมองของ สวก.

ธุรกิจ เมล็ดพันธุ์ผักลูกผสม

จากตลาดสู่การสร้างพืชพันธุ์ใหม่ ผลงานการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลของโครงการหลวง

อิทธิพลของสภาวะแล้งต่อปริมาณเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์สารแคปไซซินอยด์ในพริกที่มีความเผ็ดแตกต่างกัน

อิทธิพลของฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว

การประเมินลักษณะความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งของเชื้อพันธุกรรมข้าวนาสวน

การเปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐานเพื่อพัฒนาถั่วพุ่มฝักยาวไร้ค้างพันธุ์ใหม่ มมส2

Anthocyanin content in five parts of purple waxy corn germplasm.pdf

The relationship between the color value and the anthocyanin content.pdf

การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบ เพื่่อเพิ่มปริมาณสารแอนโทไซยานินในเมล็ดของประชากรข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง

การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้

การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้

การเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงราย

การศึกษาอิทธิพลของยีนที่ควบคุมลักษณะผลของแตงไทย 2 สายพันธุ์

ขนาดชิ้นส่วนและวัสดุปักชำมีผลต่อการตัดชำต้นสัปปะรด

โครงการทดลองร่วมระหว่างสถานีะทดลองยาสูบแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การส่งผลงานวิจัยที่นำเสนอ

 

ผู้ที่สนใจที่จะเสนอผลงานวิจัยกรุณาส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเรื่องเต็มตามแบบฟอร์มที่กำหนด

 

1.    วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิการยน 2555 วันสุดท้ายสำหรับการส่งบทคัดย่อทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ทางไปรษณีย์จะนับว่าที่มีตราประทับเป็นสำคัญ (ในรูปแบบแผ่นข้อมูลและเอกสาร)

2.    วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 แจ้งผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทาง E-Mail

3.    วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็มที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ นำส่ง ณ จุดลงทะเบียน เพื่อที่จะได้รวบรวมและนำตีพิมพ์ในวารสารแก่นเกษตรฉบับพิเศษ 

4.    การเสนอผลงานในภาคบรรยาย นำเสนอผลงานในรูปแบบ Power Point ไฟล์ที่จะนำเสนอให้นำส่งในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ จุดลงทะเบียน

5.    การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์จะแสดงโดยเลือกใช้ภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ โดยจัดทำโปสเตอร์ขนาด 0.9 x 1.2 เมตร

6.    คำแนะนำในการเตรียมเรื่องลงตีพิมพ์ในวารสาร “แก่นเกษตร” (ตามเอกสารแนบหมายเลข 3)

 

เอกสารหมายเลข 3

 

คำแนะนำในการเตรียมเรื่องลงตีพิมพ์ในวารสาร “แก่นเกษตร” ฉบับพิเศษ

 

 1. เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องมีผู้เขียนหรือผู้ร่วมเขียนอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นสมาชิกวารสารแก่นเกษตร
 2. เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 3. ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์จบในฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษพิมพ์สั้น (A4 หรือ 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว) มีความยาวไม่เกิน 5 หน้า ควรจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์เอกสารทั่วไป เช่น MS-Word ใช้รูปแบบอักษร Cordia New ขนาด 14 pts. หรือ Times New Roman ขนาด 12 pts. โดยเว้นระยะห่าง 1.5 บรรทัด (กรณีที่ใช้โปรแกรม MS-Word ให้เลือกเมนู รูปแบบ > ย่อหน้า > ระยะห่างบรรทัด > 1.5 บรรทัด)
 4. เรื่องที่เป็นรายงานการวิจัยควรจะมีหัวข้อตามลำดับ ดังนี้

ชื่อเรื่อง: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานผู้เขียน: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 300 คำ และให้ระบุคำสำคัญและ Key words: (เรียงตามลำดับความสำคัญ) ไม่เกิน 5 คำ ท้าย Abstract ด้วย
บทนำ: แสดงความสำคัญของปัญหา  การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงค์ของของงานวิจัย
วิธีการศึกษา:  ควรเขียนให้กระชับและเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม ประกอบด้วยรายละเอียดหน่วยทดลอง เทคนิคการเก็บข้อมูล แผนการทดลอง การวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม และระบุสถานที่และช่วงเวลาดำเนินการวิจัยอย่างชัดเจน
ผลการศึกษา: บรรยายสรุปผลการวิจัยหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับข้อความในตารางหรือรูปประกอบ (ถ้ามี) ตารางและรูปประกอบให้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด
วิจารณ์: (อาจรวมกับผลการศึกษา) ควรประกอบด้วยหลักการที่ออกมาจากการวิจัยเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์
สรุป: (อาจรวมกับวิจารณ์) ไม่ควรซ้ำซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คำขอบคุณ:(ถ้ามี)  สำหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัย หรือการเตรียมเอกสาร (แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย ) แหล่งทุนหน่วยงาน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
เอกสารอ้างอิง: เขียนตามรูปแบบในข้อ 7

5.    การอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ใช้ระบบ ชื่อ-ปี เช่น ศักดิ์ และสิทธ์ (2526) รายงานว่า... หรือ ... (ศักดิ์ และสิทธิ์, 2526) กรณีที่ผู้เขียน 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ ศักดิ์ และคณะ (2526) รายงานว่าหรือ Smith et al. (2526)   กรณีที่มีหลายรายงานอ้างอิงเรื่องเดียวกัน ให้ใช้ … (ศักดิ์ และสิทธิ์, 2526; กานพลู, 2538; Smith, 2005) โดยเรียงตามปีที่พิมพ์ และภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ

 1. ตารางและภาพประกอบเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด โดยจัดพิมพ์แทรกในเนื้อเรื่อง การใส่หมายเหตุ (footnote) ของตารางให้ใช้ระบบตัวเลขแสดงคำอธิบาย เช่น 1/, 2/ เป็นต้น  ชื่อตารางให้วางอยู่เหนือตาราง เช่น Table 1 Genetic parameter estimations of ….  ส่วนชื่อภาพประกอบให้วางอยู่ใต้ตาราง เช่น Figure 1 The relationship between …. การแสดงนัยสำคัญให้ใช้สัญลักษณ์ "*" หรือ "**" สำหรับ P<0.05 และ P<0.01 ตามลำดับ หน่วยในตาราง (รวมถึงในเนื้อเรื่อง) ให้ใช้ระบบเมตริกซ์และใช้อักษรย่อ เช่น 100 %, 10 มก./มล. เป็นต้น และหากมีการแสดงค่าเฉลี่ยและค่า P-value ต้องแสดงค่า standard error of mean (SEM) ประกอบ
 2. เอกสารอ้างอิง (references) ซึ่งได้อ้างอิงในเนื้อเรื่อง และบรรณานุกรม (bibliography) ซึ่งใช้ประกอบการเขียนแต่ไม่ได้อ้างอิงในเนื้อเรื่องให้เขียน ดังนี้
  1. เรียงลำดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ เรียงลำดับตามตัวอักษรและสระ และตามจำนวนผู้เขียน กรณีผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปี
  2. การอ้างอิงวารสาร (journal) ถ้าวารสารมีชื่อย่อให้ใช้ชื่อย่อ

พัชนี เค้ายา, ประสิทธิ์  ใจศิล, สนั่น  จอกลอย, และนิมิตร วรสูตร.  2546.  ความเป็นไปได้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์งาลูกผสมเพื่อการค้า.  แก่นเกษตร 32:63–73.

Yedidia, I., N. Benhamou, and I. Chet.  1999.  Induction of defense response in cucumber plants (Cucumis sativus L.) by the biocontrol agent Trichoderma harzianum. Appl. Environ. Microbiol. 65:1061-1070.

  1. ตำรา (textbook) หรือหนังสือ (ไม่ต้องระบุจำนวนหน้า)

สมภพ ฐิตะวสันต์.  2537.  หลักการผลิตพืช.  สำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ.

Shaeffer, R. L., W. Mendenhall, and L. Ott.  1996.  Elementary Survey Sampling.  5th Edition. Duxbury Press, CA.

4.    วิทยานิพนธ์

กนกพรรณ โสมาศรี.  2544. ศักยภาพของเชื้อราใน  ดินสำหรับการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม(Meloidogyne incognita) เชิงชีววิธีในมะเขือเทศ.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

Granum, M.  2003.  A comparative study on the effect of cassava hay supplementation in swamp buffaloes. M. S. Thesis.  Khon Kaen University, Khon Kaen.

  1. เรื่องย่อยในตำราหรือเอกสารที่มีผู้เขียนแยกเรื่องกันเขียน และมีบรรณาธิการ

Robinson, P. H., E. K. Okine, and J. J. Kennelly. 1992. Measurement of protein digestion in ruminants. P.121-125. In: S. Nissen.  Modern Methods in Protein Nutrition and Metabolism. Academic Press, CA.

  1. ประชุมวิชาการ (Proceedings) ควรเลือกใช้ประชุมวิชาการที่มีผู้ตรวจอ่าน

เมธี สุกุลธนาศร, สมิต ยิ้มมงคล, สมเกียรติ ประสานพานิช, และเลอชาติ บุญเอก. 2550.  การใช้ผิวถั่วเหลืองเพื่อทดแทน มันเส้นในอาหารสำหรับโคขุน. น. 297-305. ใน: ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 3 เรื่องยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงปศุสัตว์ไทย 23 มกราคม 2550. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 

  1. สื่อวิชาการทาง website ควรเลือกที่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ

ประพฤทธิ์  จงใจภักดิ์, จเร  กลิ่นกล่อม, และทวีศิลป์  จีนด้วง. 2549. 3 การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง: ค่าอัตราพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะเศรษฐกิจในไก่พื้นเมือง. แหล่งข้อมูล: http://www.dld.go.th/breeding/r/49/ 09_hen_ebv.pdf.ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2550.

FDA. 2001. Effect of the use of antimicrobials in food-producing animals on pathogen load: Systematic review of the published literature. Available: http://www.fda.gov/cvm/ antimicrobial/pathrpt.pdf. Accessed Dec.14, 2001.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หนังสือแนะนำ วันที่ 24/06/2015   19:51:20
การฝึกอบรม “ระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วันที่ 07/01/2014   10:49:33 article
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ วันที่ 22/08/2011   11:56:40
เอกสารประกอบการบรรยาย"อนาคตข้าวโพดฝักสดไทย..." วันที่ 25/04/2011   10:11:14
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35 วันที่ 19/04/2011   10:25:57
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประชากร (Generation mean analysis, GMA) เพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์ ในการปรับปรุงพันธุ์พืช” วันที่ 28/03/2011   14:32:22
กำหนดการสัมมนาวิชาการ "อนาคตข้าวโพดฝักสดไทย.." วันที่ 10/02/2011   13:39:09
เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาวิชาการฯ วันที่ 28/12/2010   11:05:30
กำหนดการสัมมนาวิชาการสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชครั้งที่ 22 วันที่ 03/12/2010   10:49:38
SABRAO Conference 2015 วันที่ 31/08/2016   21:37:57 article
ขอเชิญร่วมประชุมสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 22 วันที่ 02/10/2012   20:24:14 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696