ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


การประชุมระดมสมอง เรื่อง การเกษตร กับการรับมือผลกระทบภาวะโลกร้อน

การประชุมระดมสมอง
เรื่อง การเกษตร กับ การรับมือผลกระทบภาวะโลกร้อน

   วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดประชุมระดมสมอง เรื่อง การเกษตร กับ การรับมือผลกระทบภาวะโลกร้อน เพื่อระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อภาคการเกษตร รวมทั้งแนวทางการแก้ไขที่จะนำไปสู่การจัดทำกรอบข้อเสนอโครงการวิจัยที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอันเกิดจากภาวะโลกร้อน จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ซึ่งการประชุมระดมสมองครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะโลกร้อนกับการเตรียมรับมือของไทย โดย คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย การเสวนาหัวข้อ การวิจัยการเกษตรกับการรับมือผลกระทบภาวะโลกร้อน โดย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณคำรณ ไทรฟัก ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง 3 กลุ่ม คือ

  1. เทคโนโลยีการผลิตพืช โดยมี ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกลุ่ม
  2. เทคโนโลยีการผลิตด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำ โดยมี รศ.ประจวบ หลำอุบล เป็นประธานกลุ่ม
  3. การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์  โดยมี ดร.วารุณี วารัญญานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.และรศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกลุ่ม

ซึ่งผลจากการประชุมกลุ่มย่อยนี้ สำนักงานจะได้ดำเนินการจัดทำกรอบขอบเขตการให้การสนับสนุนงานวิจัย เพื่อการวิจัยและพัฒนาแก้ไขหรือลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป


  เอกสารประกอบการบรรยาย

1.การวางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการผลิตอาหารเพื่อสู่ปี 2050 ดาวน์โหลด.pdf

2.ภาวะโลกร้อนและระบบนิเวศวิทยาป่าไม้/ความหลากหลายทางชีวภาพ

3.การวิจัยการเกษตรกับการรับมือผลกระทบภาวะโลกร้อน ดาวน์โหลด.pdf

4.ความเสี่ยงและผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในมุมมองด้านการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร ดาวน์โหลด.pdf

5.เทคโนโลยีการผลิตด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำ ดาวน์โหลด.pdf

6.การแปรูปและการบรรจุ ดาวน์โหลด.pdf

 

เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

                               http://ardanew.arda.or.th

 
คลังความรู้

คำแนะนำการประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดควบคุมเพื่อการค้า
คู่มือประชาชนพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696