ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


นักศึกษาช่วยวิจัย-ผู้ช่วยวิจัย

 

 โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด-แตงกวา      

นายพรชัย หาระโคตร

นักศึกษาปริญญาเอก (ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

นายดนุพล เกษไธสง

นักศึกษาปริญญาเอก (ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นายเอกรินทร์ สารีพัว

นักศึกษาปริญญาโท (ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

นายจิระ วรจินดา

นักศึกษาปริญญาโท (สำเร็จการศึกษา)

       
       
       

 โครงการปรับปรุงพันธุ์พริก-

มะเขือเทศ

     
       

นางสาวพวงเพชร พิมพ์จันทร์

นักศึกษาปริญญาเอก (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)

นายชัชวาล แสงฤทธิ์

นักศึกษาปริญญาเอก (จบการศึกษา)

นางสาวพัชราภรณ์ สุวอ

นักศึกษาปริญญาเอก (ปฏิบัติงานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง)

นายวีระ คำวอน

นักศึกษาปริญญาโท (ปฏิบัติงานที่บริษัท แปซฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด)

       

นางสาวสุมาลี จันทร์หาร

นักศึกษาปริญญาโท

นางสาวศิริวรรณ ทองโสม

นักศึกษาปริญญาโท

นางสาวพวงเพ็ญ พรไธสง

นักศึกษาปริญญาโท (ปฏิบัติงานที่บริษัท อีสเวส ซีดส์ จำกัด)

นางสาวเกตุจิตต์ ขามคุลา

ผู้ช่วยวิจัยปริญญาโท (ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)

       

นายนครินทร์ จี้อาทิตย์

นักศึกษาปริญญาเอก (กำลังศึกษา)

นางสาวมาลิณี ปาปะโน

 ผู้ช่วยวิจัย (ปฏิบัติงานที่การยางแห่งประเทศไทย)

MS. Tulsi Gurung

นักศึกษาปริญญาเอก (ปฏิบัติงานที่ ประเทศภูฏาน)

 นางสาวญาณิศา แสงสอดแก้ว

นักศึกษาปริญญาโท (กำลังศึกษา)

   

 

 

     

นางสาววันวิสา ใจราช

ผู้ช่ววิจัยปริญญาโท (ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ)

นางสาวสุจิตรา จันทศิลา

นักศึกษาปริญญาโท (ปฏิบัติงานอิสระ)

นางสาววัชรา นาทา

นักศึกษาปริญญาโท (ปฏิบัติงานที่ AGRO OUTLET, KKU)

น.ส. อัมพร ลอยขุนทด

 นักศึกษาปริญญาโท (ปฏิบัติงานอิสระ)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696