ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


นักศึกษาในโครงการฯ

                                                                                                           

นายวศิน ผลว่า
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2550
วิทยานิพนธ์ การถ่ายทอดลักษระทางการเกษตรของข้าวโพดข้าวเหนียว

นางสาวศิริวรรณ ศรีศิริ
วท.บ.(พืชไร่) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2550
วิทยานิพนธ์ การทดสอบหาสายพันธุ์พ่อแม่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมฝักขนาดกลาง

นายภานุพงษ์ ลาขันธ์ุ
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2551
วิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่และแบบวงจรพื้นฐานในข้าวโพดข้าวเหนียว

นางสาวเพ็ญษา เกษรแก้ว
วท.บ.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2551
วิทยานิพนธ์ การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในข้าวโพดเทียน

นางสาวนิตยา เหล่าบุรมย์
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.บ.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2551
วิทยานิพนธ์ การถ่ายทอดลักษณะการแสดงออกของฝักและเมล็ดในข้าวโพดข้าวเหนียว

ดร.สกุลกานต์ สิมลา
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเ็ร็จการศึกษาปี 2552
ดุษฎินิพนธ์ การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการบริโภคในข้าวโพดข้าวเหนียว

นางสาวพัทรัตน์ อมรชร
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2552
วิทยานิพนธ์ การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดหวานโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง

นางสาวทิพวรรณ เบิกบานดี
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2552
วิทยานิพนธ์ การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง 

นางสาวพรอนันต์ แข็งขันธ์
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2552
วิทยานิพนธ์ การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าว เหนียวโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง

นายวรวุฒิ บุตรวิเชียร
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2553
วิทยานิพนธ์ ผลของอินบรีดดิงต่อลักษณะทางการเกษตรในข้าวโพดข้าวเหนียว

นายพรชัย หาระโคตร
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2553
วิทยานิพนธ์ การทดสอบหาสายพันธุ์พ่อแม่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว

นายดนุพล เกษไธสง
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2553
วิทยานิพนธ์ การตอบสนองโดยตรงและการตอบสนองร่วมต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์เพื่อเพิ่มลักษณะฝักดกในประชากรข้าวโพดเทียนคอมโพสิต

นางสาวทัศนีย์ จำรัสกุล
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2553
วิทยานิพนธ์ การตอบสนองต่อการคัดเลือกแบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบเพื่อเพิ่มจำนวนฝักคู่ในข้าวโพดหวานพิเศษ

นางสาวอัญจนา จันทร์ปะทิว
วท.บ.(พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม.(พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดุษฎีนิพนธ์ การตรวบสอบปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดรับประทานฝักสดและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดหวาน

นายเอกรินทร์ สาลรีพัว

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2554

ดุษฎีนิพนธ์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มสารพฤษเคมีในไหม

นายจิระ วรจินดา
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2555

วิทยานิพนธ์ การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ที่มีขนาดฝักที่แตกต่างกัน

  

นางสาวฐิรชญา ศรีนาทม

วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วท.ม.(พืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2554

  วิทยานิพนธ์ การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์ จำนวน 3 รอบของลักษณะฝักดกและคุณภาพในประชากรข้าวโพดหวานพิเศษฝักเล็ก

 

นางสาววันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(พืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาปี 2553
ดุษฎีนิพนธ์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อความต้านทานโรคราสนิมและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เเชื่อมโยงกับลักษณะต้านทาน

 

นายสตางค์ หัสนันท์
วท.บ.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วิทยานิพนธ์ การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์ จำนวน 4 รอบ

เพื่อเพิ่มปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดข้าวเหนียว

 

นายวรศักดิ์ สวนียะ
วท.บ.(พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยานิพนธ์ การศึกษาสมรรถการรวมตัวของข้าวโพดข้าวเหนียว 7 สายพันธุ์

 

นายปิยะพงษ์ โสดา
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยานิพนธ์ การศึกษาสมรรถการรวมตัวของข้าวโพดหวาน 7 สายพันธุ์

 

นายนิธิกร อินทวารี
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยานิพนธ์ การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์หมู่ประยุกต์จำนวน 3 รอบ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองในแตงกวา

นางสาวชบา ทาดาวงษา
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                        นายประกาศิต ดวงพาเพ็ง
             วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                        

                          
     

                                นายภราดร อุปพงษ์

                      วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา

                                       ผู้ช่วยวิจัยCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696