ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


วัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลตลอดจนความชำนาญและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช
ทั้งในและระหว่างประเทศ
2. สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชเพื่อให้เจริญก้าวหน้า
3. ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช
เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มี และให้งานด้านนี้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติมากที่สุด
4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช แก่นักวิชาการและประชาชนที่สนใจทั่วไป
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของอาชีพด้านนี้
5. เสริมสร้างความรู้แความชำนาญแก่สมาชิกของสมาคมในด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696