ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เกี่ยวกับโครงการฯ

 

 ความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืชอยู่ที่การมีเชื้อพันธุกรรมที่หลากหลาย เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดในปัจจุบันมี 2 กลุ่มคือ เชื้อพันธุกรรมที่เป็นพันธุ์พื้นเมือง โดยประเทศจีน พม่า ไทย และเวียดนาม เป็นแหล่งเชื้อพันธุ์ที่สำคัญของข้าวโพดฝักสด โดยเฉพาะข้าวโพดเทียน และข้าวโพดข้าวเหนียว ที่มีความหลากหลายทั้งขนาดฝัก รูปทรงฝัก สีเมล็ด และจำนวนแถวของเมล็ดในฝัก เช่น ข้าวโพดเทียนฝักเล็ก สีขาว สีเหลือง สีดำ ข้าวโพดข้าวเหนียวแปดแถว ข้าวโพดข้าวเหนียวรูปทรงดอกบัว เป็นต้น และเชื้อพันธุกรรมกลุ่มพันธุ์การค้าของประเทศต่างๆ ที่พัฒนาจากพันธุ์พื้นเมืองให้มีลักษณะดีตามความต้องการของผู้บริโภคและผู้ปลูกจากความหลากหลายของเชื้อพันธุ์ดังกล่าว หากนำมาสร้างพันธุ์ใหม่โดยการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดเทียน กับข้าวโพดซูเปอร์สวีทคุณภาพสูง ต้นเตี้ย ผลผลิตสูงและทนโรคจากสหรัฐอเมริกาจะได้พันธุ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายของรูปทรงฝักและสีเมล็ด มีคุณภาพในการรับประทานดี ต้านทานโรคปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ช่วยสร้างทางเลือกใหม่สำหรับผู้ปลูก โรงงานแปรรูป และผู้บริโภครวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสด้านการตลาดเพิ่มขึ้นเชื้อพันธุกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะต่าง ๆ ตามต้องการ จึงต้องมีการจัดการเชื้อพันธุกรรม ได้แก่ การจัดหาและเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม การประเมินลักษณะต่าง ๆ ของเชื้อพันธุกรรมที่เก็บรวบรวม เช่น ความต้านทานต่อโรคต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักปรับปรุงพันธุ์คัดเลือกเชื้อพันธุกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงหรือผสมกับสายพันธุ์อื่น ๆ เพื่อถ่ายทอดลักษณะที่ดีต่อไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สนับสนุน รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ จากศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว ปัจจุบันโครงการวิจัย ฯ ได้รวบรวมเชื้อพันธุกรรมข้าวโพด ดังนี้

1. ข้าวโพดหวานและข้าวโพดหวานพิเศษจำนวน 107 สายพันธุ์
2. ข้าวโพดข้าวเหนียวจำนวน 238 สายพันธุ์
3. ข้าวโพดเทียน จำนวน 45 สายพันธุ์

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696