ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


คณะกรรมการบริหาร

 

 

 รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

   

 ผศ.ดร. พลัง สุริหาร

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

   กรรมการ

ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน

    หัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

 กรรมการ

   

 

 

ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี

 

หัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ฟักข้าว/งา/ข้าวฟ่างหวาน

  กรรมการ

ดร. ชานนท์ ลาภจิตร

กรรมการ

   

 อ.ดร. ดนุพล เกษไธงสง

  หัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์เจีย/ หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ

เลขานุการ

 

 หน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1) พิจารณาเสนอทิศทางในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการ
2) พิจารณาเสนอแผนงานและแผนงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการอำนวยการ
3) พิจารณาเสนอระเบียบและข้อบังคับในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการ
4) ควบคุมและกำกับการดำเนินงานของโครงการภายใต้ศูนย์ฯให้เป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5) จัดการประเมินผลปฏิบัติงานของศูนย์และทำรายงานประจำปี

                                                                                                                     

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                        

                                                                                                                      

                                                                                                                                        

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696