ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


คณะกรรมการอำนวยการ

 

รศ.ดร.อนันต์ พลธานี

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ประธาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย

กรรมการทรงคุณวุฒิภายใน

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

กรรมการทรงคุณวุฒิภายใน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

 รศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

กรรมการทรงคุณวุฒิภายใน

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล

กรรมการทรงคุณวุฒิภายนอก

  ผู้ประสานงานชุดโครงการ "ข้าวและธัญพืช"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 


 

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

กรรมการทรงคุณวุฒิภายนอก

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 


  รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์

  กรรมการและเลขานุการ

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

  หน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ

1.) กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน

2.) อนุมัติแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี

3.) ออกระเบียบและข้อบังคับในการดำเนินงาน

 

 


          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                     

                                                                                                

                                                                                               

                                                                                                   

                                                                                  

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                              
                                                               
                                                                                                                             

                                                                

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696