ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง     

             ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เป็น 1 ใน 12 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางชุดแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งขึ้น  ได้เริ่มดำเนินการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์วิจัย ชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีพันธกิจหลักประกอบด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีทักษะและความสามารถในการทำงานปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเน้นหนักด้านการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐาน (conventional plant breeding) การพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ และสร้างเทคโนโลยีใหม่ สำหรับปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์

 

 


หนังสือแนะนำ

วันที่ 24/06/2015  19:51:20

 หนังสือแนะนำ   พริก: นวัตกรรม จากทฤษฎีการปรับปรุงพันธุ์พืชสู่การนำไปใช้ประโยชน์

More...
การฝึกอบรม “ระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา”
icon
วันที่ 07/01/2014  10:49:33


  “ระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา”

ณ แปลงทดลองหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วันจันทร์ที่ 27 และวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

 ดาวโหลด แบบลงชื่่อการฝึกอบรม 

More...
การจัดสัมมนาวิชาการ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
icon
วันที่ 17/12/2012  11:29:06

เรื่อง ศตวรรษใหม่แห่งการปรับปรุงพันธุ์พืช” 

ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555

ณ โรงแรม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 ดาวน์โหลดเอกสารภาคบรรยาย คลิ๊กที่ more

More...

รศ. ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผอ. ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว ประเทศจีน
icon

 อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว ประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร และนายนครินทร์ จี้อาทิตย์ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว มลฑลกานซู ประเทศจีน

More...
คลังความรู้
การประชุมระดมสมอง เรื่อง การเกษตร กับการรับมือผลกระทบภาวะโลกร้อน

More...


คำแนะนำการประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดควบคุมเพื่อการค้า

More...


คู่มือประชาชนพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

More...รายการหนึ่งในพระราชดำริฯ
icon

   ตอน เพิ่มศักยภาพ พืชพื้นบ้านไทย

 พืชผักพื้นบ้าน ที่ขึ้นอยู่ริมรั้วหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงวัชพืชและด้อยค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งๆ ที่พืชผักเหล่านี้อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และมีสรรพคุณทางยาหลากหลาย เปรียบเสมือนตู้ยาประจำบ้านซึ่งธรรมชาติได้มอบให้แก่เรา ด้วยเหตุนี้ นักปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มหนึ่งจึงเล็งเห็นว่า หากนำพืชผักพื้นบ้านของไทยมาพัฒนาพันธุ์ให้มีศักยภาพทางด้านอาหารและสรรพคุณทางยามากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างมหาศาล ดูที่นี่

 

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ : 123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696